Uddannelsesvejledning

På Aarhus Universitetshospital vil alle nyansatte læger i uddannelsesstilling få tildelt en hovedvejleder, som er den der under forløbet skal vejlede den yngre læge overordnet om uddannelsesforløbet og planlægningen heraf (se Funktionsbeskrivelse for hovedvejledere på AUH). Det kan være i planlægning og gennemførelse af de krav, der skal opfyldes under den aktuelle ansættelse, samt hjælp og vejledning ved yderligere ønsker om kompetenceudvikling eller hvis forløbet ikke forløber som planlagt. Ved introduktionssamtalen udarbejdes en individuel uddannelsesplan, som er den yngre læges plan for hvordan videreuddannelsen skal gribes an. Denne plan skal løbende justeres undervejs, i samarbejde med hovedvejleder, ved vejledersamtaler (justeringssamtaler).

Vejledersamtalen

Vejledersamtalerne er de yngre lægers udviklingssamtaler. Det er vigtigt, at de er strukturerede og fokuserede. Det er hovedvejleders opgave at sikre dette, men begge skal bidrage til at samtalen bliver meningsfyldt, og til at der kommer specifikke konkrete og realistiske mål og opgaver i den individuelle uddannelsesplan. 

Præsentation "Den gode vejledersamtale" kan bruges som vejledning til dette for den enkelte eller som oplæg til undervisning og diskussion i afdelingen. 

Hospitalet anvender fælles skabelon til disse samtaler, elektronisk skabelon, der kan printes. Der kan være lokale justeringer, så kontakt derfor afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge ved ansættelse.

Uddannelsesplanen og de efterfølgende justerede planer skal sendes i kopi til hovedvejleder og uddannelsesansvarlige overlæge efter hver samtale. Det er yngre læges ansvar at den individuelle uddannelsesplan og justeringer heraf nedskrives og videresendes, enten i papirkopi eller elektronisk kopi.

Introduktionssamtalen

Denne samtale afholdes dels for at mødes og ”hilse på” hinanden, dels for at afdække den yngre læges faglige baggrund samt for at aftale den individuelle uddannelsesplan for forløbet.
Der afholdes introduktionssamtale mellem yngre læge og hovedvejleder senest 2 uger efter ansættelse. Begge forbereder sig inden, se samtaleskabeloner og uddannelsesprogram for stillingen samt evt. målbeskrivelsen.

Introduktionssamtale skabeloner:

Introduktionssamtale Kliniske specialer (word)

Introduktionssamtale Kliniske specialer_(Libre)

Introduktionssamtale Tværgående specialer (Word)

Introduktionssamtale Tværgående specialer_(Libre)

Justeringssamtalen

Disse afholdes for at holde status over, hvordan det går, og om det går som forventet. I samtalen justeres den individuelle uddannelsesplan, så det sikres at målene nås.

Afdelingen har vejledning for hvor ofte disse afholdes, i de fleste afdelinger holdes disse med 2-3 mdr.’s interval, men dette kan afvige, spørg i afdelingen.
Begge bør forberede sig inden, finde den sidste individuelle uddannelsesplan og uddannelsesprogrammet frem og læse dem mm.

Hvis forløbet ikke går som planlagt skal den uddannelsesansvarlige overlæge involveres i videre planlægning.

Justeringssamtale skabeloner:

Justeringssamtale Kliniske specialer (Word)

Justeringssamtale Kliniske specialer_(Libre)

Justeringssamtale Tværgående specialer (Word)

Justeringssamtale Tværgående specialer (Libre)

Slutsamtalen

Denne samtale afholdes som en opsamling på vejledningsforløbet. Der gøres status for yngre læges udvikling på faglige, organisatoriske og personlige kompetencer. Det sikres at alle papirer er udfyldt som de skal. Hvis der er afvigelser, involveres uddannelsesansvarlige overlæge.
Der skal også gøres status over de rammer, der har været givet fra afdelingen i en evaluering af afdelingen (www.evaluer.dk). Hvis yngre læge ønsker det kan evalueringen fra evaluer.dk inddrages. Som minimum skal kvittering for udfyldt evaluering i evaluer.dk fremvises, da det er vigtigt for afdelingen at en sådan er afgivet.

Det udfyldte slutsamtaleskema skal kunne fungere som den ”røde tråd” til den efterfølgende introduktionssamtale, og samtalen give yngre læge anledning til refleksion over hele forløbet.

Slutsamtale skabeloner:

Slutsamtale Kliniske specialer (Word)

Slutsamtale Kliniske specialer_(Libre)

Slutsamtale Tværgående specialer (Word)

Slutsamtale Tværgående specialer_(Libre)

Vejlederuddannelse til alle vejledere


På Aarhus Universitetshospital er det en overordnet strategi, at alle lægelige vejledere skal have en vejlederuddannelse.
Nyansatte læger, der ikke har en vejlederuddannelse relateret til nuværende speciallægeuddannelse skal ved ansættelsen planlægge gennemførelse af kursus, helst indenfor første ansættelsesår.

Region Midtjylland udbyder vejlederkurser for lægelig videreuddannelse .
Der er mulighed for central finansiering af kursus via uddannelseskoordinerende overlæge.

Det er ligeledes en forventning at hovedvejlederen er bekendt med hospitalet generelle funktionsbeskrivelse for hovedvejledere og følger den.