21.06.2021

Forskere har gennemgået tilstanden hos patienter over 75 år, som er blevet indlagt med COVID-19, og kortlagt hvilken betydning 'skrøbelighed' har for sygdomsbilledet ved indlæggelsen, samt hvordan det går dem.

Kendskab til viden omkring en ældre patients skrøbelighed bliver særligt betydende når en ældre patient indlægges med akut og måske livstruende sygdom. En høj grad af skrøbelighed er ofte forbundet med komplekse og svære sygdomsforløb og høj dødelighed.

Derfor har forskere på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitet gennemgået journaler for patienter over 75 år, som er blevet indlagt med COVID-19 på et hospital i Region Midtjylland.

Patienterne blev ud fra journalen vurderet med et standardiseret Multidimensional Prognostic Index (MPI), som viste at halvdelen af patienterne kunne karakteriseres som skrøbelige ved indlæggelse.

- Ved at være bevidst omkring en patients skrøbelighed kan man i højere grad tage højde for fx behov for tværfaglig og tværsektoriel indsats når behandlingstilbuddet tilrettelægges og når der skal træffes svære valg omkring fx behandlingsniveau, siger afdelingslæge og ph.d. Lone Winther Lietzen. 

Flere af de skrøbelige var konfuse eller havde delir ved indlæggelsen end de ikke-skrøbelige. Endvidere var der hos de skrøbelige ældre også flere, der mistede en del af deres funktionsevne under indlæggelsen, og dermed havde større behov for hjælp fra hjemmeplejen efter udskrivelse fra hospitalet.

Dødeligheden var 70 % hos de skrøbelige og 15 % hos de ikke-skrøbelige. Hos langt flere af de skrøbelige blev der under indlæggelsen taget forhåndsbeslutning om fravalg af intensiv behandling og genoplivning.

- Resultaterne understreger behov for at styrke samarbejdet og læringen omkring de meget komplekse patientforløb, siger overlæge Ane Borgbjerg Verholt.

Under epidemiens første bølger havde afdelingerne for Infektionssygdomme og Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital et klinisk samarbejde, hvor en overlæge fra Ældresygdomme to dage om ugen gik stuegang på skrøbelige ældre på COVID-19 afsnittet sammen med en ergoterapeut.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Et multi-center, retrospektivt, tværsnitsstudie
Samarbejdspartnere: Forskere fra Ældresygdomme (AUH), Infektionssygdomme (AUH), Medicinsk Afd. (Regionshospitalet Viborg)
Ekstern finansiering: Studiet har ikke modtaget ekstern finasiering. 
Interessekonflikter: Ingen interessekonflikter. 
Artiklen er publiceret efter peer-review.

Læs den videnskabelige artikel

Ane Borgbjerg Verholt, Merete Gregersen, Nuria Gonzalez‑Bofill, Troels K. Hansen, Lotte Ebdrup, Catherine H. Foss og Lone Winther Lietzen. Clinical presentation and outcomes of COVID-19 in older hospitalised patients assessed by the record‑based multidimensional prognostic index, a cross‑sectional study. European Geriatric Medicine, 12. juni 2021 https://doi.org/10.1007/s41999-021-00522-3 

Yderligere oplysninger

Ane Borgbjerg Verholt
Overlæge, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
Ekstern lektor og ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Ane.Verholt@aarhus.rm.dk
Tlf. 2911 9995