Ny forskning viser, at personer med ludomani ofte også lider af alkoholmisbrug og psykiske lidelser.

31.08.2022

Personer med ludomani er generelt mere ramt af sygdom og psykisk lidelse end den øvrige del af befolkningen. Det gælder kronisk lungesygdom, diabetes og blodprop i hjertet, men især alkoholmisbrug, angst, bipolar lidelse, depression, personlighedsforstyrrelser og skizofreni er overrepræsenteret.

Det er Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital, der i samarbejde med datastøttecentret CONNECT ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og Økonomisk Institut ved Syddansk Universitet har undersøgt, hvordan personer med ludomani skiller sig ud, når det gælder sygdom, kriminalitet og dødelighed, og hvilke meromkostninger samfundet har til personer med ludomani.

En meget sårbar gruppe

Forskningsprojektet påviser en meget sårbar gruppe af patienter, hvor mange er præget af flere samtidige og svære psykiske lidelser. Det kan influere meget negativt på deres evne til at genvinde kontrol over en risikabel spilleadfærd og til at få et godt udbytte af ludomanibehandling.

- Derfor har denne gruppe brug for særlig høj grad af beskyttelse og hensyn over en bred kam. Dette bør gælde både i fremtidige forebyggelsestiltag, i spillernes møde med produkterne hos spilleudbyderne og i behandlingen. F.eks. vil det være vigtigt med en grundig diagnostisk udredning, når borgere søger hjælp for ludomani, for at kunne lægge en god behandlingsplan, siger psykolog og klinikleder Thomas Marcussen, Forskningsklinikken for Ludomani.

Sundhedsministeriet uddeler hvert 5. år 2 mio. kr. til forskning i ludomani for at sikre, at indsatsen for behandling og forebyggelse af ludomani er baseret på evidens. Forskningsklinikken for Ludomani har fået støtte fra Sundhedsministeriet til tre forskningsprojekter, og resultaterne netop er blevet offentliggjort i en rapport fra Forskningsklinikken for Ludomani.

Ludomani kan være forbundet med betydelige omkostninger både for den enkelte og de pårørende men også for samfundet. I forskningsprojektet har forskerne opgjort de direkte samfundsomkostninger til fx hospitalsbehandling for personer med ludomani til at være i gennemsnit 21.813 kr. højere pr. person i 2018 sammenlignet med andre personer af samme køn og alder. De indirekte omkostninger for personer med ludomani som følge af lavere indkomst var 97.783 kroner per person sammenlignet med den øvrige del af befolkningen. 

Alene for de 1.381 personer med ludomani, der indgik i studiet var den samlede forskel i samfundsomkostninger 30 mio. kr., og de indirekte omkostninger i alt 131 mio. kr. i 2018. Den høje forekomst af andre sygdomme hos borgere med ludomani, gør det svært at konkludere, hvor stor en del af meromkostningerne der alene skyldes ludomani.

Ludomanibehandling virker og nye behandlingsformer viser lovende resultater

Rapporten til Sundhedsministeriet indeholder yderligere to studier, der begge har fokus på effekten af ludomanibehandling.

I det ene studie har Forskningsklinikken for Ludomani systematisk gennemgået al tilgængelig international forskning i ludomanibehandling for at finde ud af hvilke behandlingsmetoder, der virker bedst. Projektet viser bl.a., at kognitiv adfærdsterapi, som er den metode, der typisk anvendes i Danmark, har en høj effekt, og derfor får denne metode den bedste anbefaling. Dog finder studiet også, at kognitiv adfærdsterapi er den eneste metode, der er velundersøgt, og at forskningen i ludomanibehandling generelt er præget af en række metodiske udfordringer.

Det sidste projekt er en pilottestning af den nyudviklede internetbehandlingsplatform SpilleFri, hvor behandlingen understøttes af psykologer fra Forskningsklinikken for Ludomani via chat eller video. 24 ludomanipatienter har testet programmet og gennemførte behandlingsforløbet med frafaldsrater på niveau med traditionel face to face behandling. Både behandlere og patienter var relativt tilfredse med behandlingen, og patienterne rapporterede tilfredsstillende fald i ludomanisymptomer og generelt forbedret psykisk helbred efter behandlingen. Studiets resultater indikerer, at ludomanipatienter har god gavn af nye behandlingsprogrammer leveret via digitale, interaktive platforme med behandlerstøtte. Næste skridt vil være at efterprøve effekten af denne type behandling på en større gruppe patienter.

Rapporten han downloades på hjemmesiden for Forskningsklinikken for Ludomani: https://ludomani.au.dk/nyheder