Klinisk sundhedsvidenskabelig forskning

Klinisk sundhedsvidenskabelig forskning er en kerneopgave for Aarhus Universitetshospital, som løftes i et tæt samarbejde med hele det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet (fakultetet AU Health).

Siden 1933, hvor de første medicinske studenter startede på lægeuddannelsen på Aarhus Universitet, er der etableret en unik samarbejdsånd mellem universitetet og universitetshospitalet.

Excellente forskere har med ekstraordinært stort engagement og dygtighed bedrevet forskning, som har ført til behandlingsmæssige gennembrud for den enkelte patient i hele verden. Gentagne topplaceringer af både Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital på nationale og internationale ranglister vidner om samarbejdets betydning.

Fælles motivation for at skabe gennembrud

Vi drives af en fælles motivation for at skabe gennembrud af betydning for den forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje, som vi tilbyder patienterne.

Gennembrudene skabes blandt andet ved at vi bedriver translationel forskning "from bench to bedside", således at der opstår synergi mellem grundforskningen på universitetet, den kliniske forskning og senere hen den kliniske praksis på universitetshospitalet. Ligeledes kan den kliniske forskning generere ny viden, som kan føre til initiering af nye grundforskningsprojekter.

Udover den lægefaglige forskning, bedrives forskningen også af sygeplejersker, terapeuter, jordemødre, bioanalytikere, molekylærbiologer mv.

Forskning af højeste kvalitet

De kliniske sundhedsvidenskabelige forskere bidrager også til den forskningsbaserede uddannelse, vi tilbyder sundhedsvidenskabelige studerende og uddannelseslæger. Det vil sige til uddannelsen af de næste generationer af sundhedsprofessionelle, som patienterne møder. På den måde er forskningen selve forudsætningen for, at den kliniske praksis kan udvikles på fortsat højeste internationale niveau.

Det er således helt afgørende for realiseringen af universitetshospitalets strategiske ambition om at være Danmarks komplette hospital på højeste internationale niveau, at Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital sammen bedriver forskning af højeste kvalitet, på tværs af grænser, fag og specialer og, ikke mindst, med og for patienterne.

Tæt samarbejde på tværs

Det tætte samarbejde kommer blandt andet til udtryk i praksis ved at:

  • Der bedrives forskning af alle kliniske og parakliniske hospitalsafdelinger på AUH og indenfor mange faggrupper
  • Forskningen bedrives af medarbejdere med tilknytning til både universitet og universitetshospital
  • De kliniske lærestolsprofessorer indgår i hospitalsafdelingernes afdelingsledelse
  • AU Health og AUH har sammen sat retningen for samarbejdet om forskning i "Strategi for klinisk sundhedsvidenskabelig forskning 2023-2027"

Aftaler med Aarhus Universitet

Se aftaler vedr. samarbejdet om forskning indgået mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet:

Aftaler på forskningsområdet mellem AU og RM