Kontaktpersoner

Cheflæge, klinisk lektor Bjarne Kuno Møller
bjmoel@rm.dk
Tlf. 7845 5000

Det Danske Bloddonorstudie (DBDS)

Professor, overlæge, Ph.D Christian Erikstrup
cherik@rm.dk
Tlf. 3059 5085

Beskrivelse af afsnittet

Blodbank og Immunologi har en målsætning om, at forskning og udvikling skal være en naturlig del af afdelingens kerneopgave, så alle medarbejdere har ret og pligt til at undres, foreslå forbedret diagnostik og behandling samt bidrage til, at opgaver løses endnu bedre.

Blodbank og Immunologi har 5 overordnede forskningsområder:

 • Det Danske Bloddonorstudie
  Afdelingen er medstifter af Det Danske Bloddonorstudie med over 140.000 inkluderede donorer. Bloddonorstudiet er en stor befolkningsundersøgelse og biobank til undersøgelse af såvel forskningsspørgsmål vedr. donorhelbred og donations betydning for helbredet men også generelle helbredsrelaterede spørgsmål. Studiet er internationalt kendt og samarbejder nu også med andre store studier. Studiet er en del af Regionernes Bio- og Genombank (Dansk Bloddonor Biobank). Over 100.000 deltagere er blevet chip-genotyperet for +600.000 enkeltbase polymorifer. Studiets data og biobank egner sig eksempelvis til undersøgelse af nye biomarkører for sygdom. Studiet er landsdækkende og genererer et stort antal videnskabelige artikler årligt.
  I et understudie er over 10.000 donorer deltagere podet i næsen og undersøgt for Staphylococcus aureus.
  Hovedfokus for afdelingens forskning i Det Danske Bloddonorstudie er studier i modtagelighed for infektioner, astma, allergi og desuden jernmangel blandt bloddonorer. Afdelingen er endvidere en aktiv deltager i The Scandinavian Transfusions and Donations Database (SCANDAT). En stor database over alle donationer, donorer og recipienter i Sverige og Danmark, koblet til landenes nationale helbredsregistre. Artikler fra ovennævnte områder kan findes her 
 • Center for Gen- og CelleTerapi:
  Celleterapi baseret på immun- og stamceller er et stærkt voksende felt på det medicinske område. Med afsæt i flere store teknologiske landvindinger står vi nu tættere end nogensinde på at realisere potentialet for de mest avancerede terapiformer, med genredigerede celler. Overgangen fra præklinisk forskning til klinisk rutine er en kompleks og tidskrævende proces, da implementering af GMP-godkendt celleproduktion stiller store krav til opfyldelse af myndighedernes retningslinjer for Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)
  • Mesenkymale stamceller (MSC) som bl.a. kan udvindes fra patientens eller en donors fedtvæv eller knoglemarv. MSC har fundet anvendelse på en lang række indikationer indenfor regenerativ medicin og immunmodulering. Flere prækliniske forsøg er igangsat på AUH indenfor nyremedicin, plastikkirurgi og neuroregerenation. Desuden forventes det første kliniske forsøg indenfor degenerativ diskus sygdom igangsat primo 2022, i samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling, AUH. Læs om MSC udvinding her
  • Chimeric antigen receptor (CAR)-T celler er patient-deriverede T celler, der med gen-redigering væbnes til specifikt at nedkæmpe cancerceller. Behandlingen har været benyttet til behandling af en række maligne hæmatologiske sygdomme og har en stærk profil indenfor individualiseret cellulær cancer-immunterapi. Blodbank og Immunologi er involveret i et nationalt CAR-T celleprojekt ("NEW ERA CAR T cells"), som støttes af Ældre- og Sundhedsminsteriets immunterapipulje og af Karen Elise Jensens Fond. Projektets formål er at forbedre mulighederne for at regulere aktiviteten i CAR-T cellerne in vivo dvs. efter indgift, hvilket forventes at medføre reduktion af behandlingens bivirkninger og derved øge den tilladelige dosis og den kliniske effekt.
  • Gen-editerede hæmatopoietiske stamceller (GE-HSC) skal anvendes som kurativ terapi til patienter med livstruende immundefekter, som i dag mangler sikre, effektive behandlinger. Princippet er, at den genetiske årsag til immundefekten korrigeres i patientens egne stamceller med anvendelse af CRISPR-Cas9 gen-editering, og cellerne gendanner efter transplantation et raskt immunforsvar. I en fælles indsats mellem AU og AUH er CRISPR/Cas9-centeret PASCAL-MID oprettet med støtte fra Innovations-fondens Grand Solutions til udvikling af netop denne type behandling. Læs mere her 
 • International Center for Immunodeficiency Diseases (ICID) er et tværfagligt initiativ mellem Infektionsmedicinsk Afdeling, Børneafdelingen, Molekylær Medicinsk Afdeling og Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital. Disse afdelinger samarbejder om undersøgelse og behandling af patienter med immundefekter og bidrager med viden og ekspertise fra forskellige vinkler. Med ICID er målet for Aarhus Universitetshospital at opbygge et internationalt center med høj ekspertise indenfor udredning, diagnostik, monitorering, behandling og forskning indenfor primære immundefekter og periodisk feber syndromer. Centeret skal være førende indenfor håndtering af patientgrupperne. Der er derfor fokus på at samle ekspertise på tværs af alle relevante specialer mhp. at afkorte vejen fra klinik til forskning og tilbage til klinikken til gavn for patienten. Læs mere her
 • Fækal Mikrobiota Transplantation
  Afdelingen inkluderer fæcesdonorer, og processerer donationerne til mikrobiota produkter. I samarbejde med Lever- Mave- Tarmsygdomme udgør vi Center for Fækal Mikrobiota Transplantation (CEFTA), Aarhus. CEFTA er støttet af Innovationsfonden og er nu Europas største center for fæcestransplantation. I 2020 blev foretaget over 300 tranplantationer. Fæcestransplantation benyttes primært til behandling af recidiv af Clostridioides difficile infektion, hvor 80% clearer infektionen grundet behandlingen. Succesraten er meget højere end ved behandling med antibiotika. 
  Artikler kan findes Læs  
 • Hiv og hepatitis B og C
  Afdelingen udfører forskning indenfor hiv og hepatitis B og C og er dybt involveret i arbejdet omkring The Bissau HIV Cohort, en hiv-kohorte lokaliseret i hovedstaden Bissau i landet Guinea-Bissau i Vestafrika. Kohorten har mere end 4000 deltagere og foretager studier på hiv-1 og hiv-2. Sidstnævnte hiv-type findes fortrinsvis i Vestafrika og især i Guinea-Bissau. Det forventes, at en bedre forståelse af hiv-2 måske vil kunne bidrage i udviklingen af bedre behandling eller en vaccine mod hiv-1. Afdelingen samarbejder endvidere med andre afdelinger omkring danske projekter vedr. hiv og hepatitis.
  Relevante publikationer kan findes her