Speciallægeuddannelse

Klinisk Mikrobiologi opslår hvert år 4 ét-årige introduktionsstillinger, og i Videreuddannelsesregion Nord opslås hvert år 2 fire-årige hoveduddannelsesforløb.

Hoveduddannelsesforløbene består af ansættelse på hhv. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Mikrobiologi, AUH. Fra den 1. marts 2017 er ansættelserne aftalt at finde sted i alt tre forskellige forløbstyper, hvor de konkrete forløb fremgår af de aktuelle stillingsopslag (se også nedenfor). 

Uddannelsens indhold for hhv. introduktions- og hoveduddannelsesstillinger følger Sundhedsstyrelsens Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi

Speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi, AUH er nærmere beskrevet i uddannelsesprogrammerne, der er publiceret på Videreuddannelsesregion Nord's hjemmeside, hvoraf også fremgår sammensætningen af ansættelserne i de 3 forskellige forløbstyper for hoveduddannelsesstillinger:

Introduktionsuddannelsen 

Hoveduddannelsen  

Ved ansættelsen introduceres nye læger til afdelingens arbejde ud fra en personlig plan for introduktionen. Varigheden af introduktionen er ca. 3 uger og sker til alle de for stillingen relevante lægefunktioner i afdelingen, herunder lægelig rådgivning vedr. tolkning af klinisk mikrobiologisk svar, rådgivning om diagnostik og behandling af infektionssygdomme og rådgivning om infektionshygiejniske forhold, herunder supplerende forholdsregler bl.a. i forhold til patienter, der i deres prøver har fået påvist resistente bakterier.

Afdelingens inspektorrapporter kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

For generel beskrivelse af lægelig videreuddannelse, herunder terminologi, vejledning og skabeloner, der anvendes til individuelle uddannelsesplaner, m.v. henvises til Lægelig Videreuddannelse.

Vedr. generelle kurser, forskningstræningsmodul, uddannelsesprogrammer, stillingsopslag, PKL osv. henvises til Videreuddannelsen Nord.

Vedr. målbeskrivelse henvises til Sundhedsstyrelsen.

Vedr. de specialespecifikke kurser henvises til DSKM's hjemmeside under fanen Uddannelse. 

Til godkendelse af kompetencer, kurser og uddannelsesforløb anvendes Uddannelseslæge.dk

Uddannelsesansvarlig ledende overlæge, postgraduat klinisk lektor

Marianne Kragh Thomsen
Tlf.: 7845 5652
E-mail: marthoms@rm.dk