Formålet med strategien

Formålet med en brugerinddragelsesstrategi er at sikre, at brugerne af det fremtidige hospital bliver inddraget, får indflydelse og bliver medskabere af det nye Børn og Unge Hospital AUH.

Med brugernes unikke perspektiv kan vi leve op til den overordnede vision om at skabe et komplet børn og unge hospital på det højeste internationale niveau.

Brugerne af sundhedsvæsenet indbefatter alle, der har deres gang på hospitalet, og inkluderer børnene, de unge, deres familie og nærmeste samt sundhedsfaglige eksperter. Alle disse målgrupper skal inddrages for, at vi kan lykkes med at skabe et børn og unge hospital, hvor både patientforløb, behandling og pleje er i verdensklasse, understøttet af velfungerende arbejdsgange, samarbejde, høj faglighed, viden og et bæredygtigt arbejdsmiljø.

Brugerinddragelsesstrategien danner grundlag for den kommende inddragelsesproces og skal kvalitetssikre, at der sker en høj grad af reel inddragelse og indflydelse gennem hele forløbet.

3 argumenter for en omfattende brugerinddragelsesstrategi

Det juridiske argument

I henhold til FN’s verdensmål 16.7, samt artikel 12 i børnekonventionen, forpligter vi os til at sikre lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer. Vi har særligt fokus på den politiske aftale ’Børnene Først’, som lægger vægt på en styrkelse af børnenes rettigheder, herunder inddragelsen af børn og unge uanset alder.

Det metodiske argument

Vi tror på, at brugerne af sundhedsvæsenet – børn og unge og deres familier, samt de sundhedsfaglige medarbejdere – er eksperter i eget liv, arbejdsgange, behov og ønsker. De besidder en uundværlig viden og indsigt, som er afgørende i arbejdet med at skabe et børn og unge hospital på højeste internationale niveau.

Det etiske argument

Vi har en etisk fordring om at inddrage alle brugerne i udformningen af det kommende børn og unge hospital, da det direkte berører deres trivsel og sundhed. Brugerne er ligeværdige individer, som alle i sig selv har ret til inddragelse og indflydelse på beslutninger, der vedrører dem.

Hvem inddrages, og hvorfor inddrages de?

Unikke perspektiver og værdifulde erfaringer

Vi ønsker at inddrage både børn og unge, deres familie og nærmeste og sundhedsfaglige eksperter og personale, fordi de som brugere af hospitalet har unikke perspektiver og værdifulde erfaringer, som kan bidrage til at identificere særlige behov, kvalificere udviklingsprocesser og pege på forbedringer.

Brugernes forskellige indsigter på alt fra infrastruktur og organisering til oplevelsen af, hvad der skaber et godt behandlingsforløb, er med til at kvalificere individuelle såvel som kollektive forhold i den fremtidige hverdag på Børn og Unge Hospital AUH.

Børn og unge

Vi skelner mellem børn og unge og ser dem som to separate submålgrupper af patienter. Børn er patienter mellem 0-11 år. Unge er patienter mellem 12-17. Når de unge fylder 18 år, overgår de til voksenafdelingerne. Vi finder det vigtigt at opdele børn og unge, fordi de har differentierede behov i behandling, og fordi der er forskel på, under hvilke sociale og organisatoriske forhold og fysiske rammer henholdsvis unge og børn trives. Inden for grupperne børn og unge er der desuden en række submålgrupper, der tages højde for, da de adskiller sig i behov og ønsker. En sådan gruppe er kronisk syge børn og unge, da de ofte er ind og ud af hospitalet gennem hele deres barndom og ungdom, og derfor vil have særlig brug for støtte til at mestre en livslang lidelse. En anden submålgruppe er børn med minoritetsetnisk baggrund, som er overrepræsenterede og kræver et særligt fokus både i forhold til deres somatiske sygdomme, men også i forhold til sprog og kommunikation. 

Børn og unge udgør i kraft af deres rolle som mindreårige og patienter en særlig sårbar gruppe, hvilket har betydning for, hvordan inddragelsen planlægges og gennemføres. Det er altafgørende, at inddragelsen tilpasses de enkelte børn og unge ift. alder, sygdomshistorik, og øvrige socioøkonomiske faktorer.

Derfor inddrages børn og unge

Som patienter besidder børn og unge en værdifuld førstehåndserfaring, idet de har mærket hospitalet, dets rammer og arbejdsgange på egen krop. Gennem deres input kan vi skabe bedre kvalitet i både behandling og pleje, og give børn og unge mulighed for at påvirke udviklingen og driften af hospitalet, der er til for dem. Inddragelse styrker desuden børn og unges selvværd, deres demokratiske dannelse og giver dem en følelse af medborgerskab.

Familie og nærmeste

Familie og nærmeste omfatter først og fremmest forældre og søskende, men også andre nære relationer, eksempelvis bedsteforældre, venner og andre, der er tæt på barnet eller den unge, og som har været på sidelinjen i et behandlingsforløb.

Derfor inddrages familie og nærmeste

Familie og nærmeste er vigtige brugere af hospitalet i kraft af deres rolle som værger og omsorgspersoner. De kan dele viden om familiens behov og rutiner samt deres oplevelser af, eksempelvis at være indlagt med deres børn eller have samtaler med sundhedsfaglige eksperter. Familie og nærmeste kan bidrage med perspektiver på, hvordan det er for deres barn at være patient på hospitalet, men de vil ikke kunne erstatte barnets perspektiv og erfaringer.

Sundhedsfaglige eksperter

Denne gruppe rummer alle sundhedsfaglige medarbejdere inklusiv de, der indgår i driften, såsom portører og rengøringspersonale. Gruppen inkluderer også forskere, som også kan være med til at kvalificere udviklingen af videnscenteret.

Derfor inddrages sundhedsfaglige eksperter

Sundhedsfaglige eksperter er hospitalets fundament og inddrages, fordi de er eksperter i den daglige hverdag, de praktiske rammer og behandlingsprocesserne på hospitalet. Deres perspektiver på tværs af funktioner kan bidrage med indsigter i både nuværende problemstillinger og fremtidige løsninger, og deres faglige ekspertise er grundlæggende for at sikre høj kvalitet i behandling og pleje, og at hospitalet fremadrettet er en attraktiv arbejdsplads.

Værktøjer til brugerinddragelse

Brugerrejseinterview

Eksplorative, individuelle interviews, som fokuserer på et udvalgt forløb og gennem en visualiseringsproces kortlægger de vigtigste oplevelser i forbindelse med forløbet. Disse kortlægninger kan bruges til både at sammenholde forskellige brugers perspektiver og til at gruppere behandlingsforløb og dermed skabe struktur for den videre inddragelse.

Kvantitativ dataindsamling

Kvantitativ dataindsamling som spørgeskemaundersøgelser, kan samle store mængder af information om omfanget af tendenser og perspektiver samt bidrage med viden om generelle præferencer og udfordringer, eksempelvis i forhold til arbejdsgange, mad, kommunikation, indretning mv.

Deltagerobservation

Deltagerobservation udføres ved at observere og deltage i hverdagslivet på eksempelvis en medicinsk afdeling for at få dybdegående kendskab til brugernes interaktion, arbejdsgang, og organisering med det formål at få øje på praktiske, kommunikative, og trivselsmæssige udfordringer og muligheder.

Brugerpanel og Advisory boards

Brugerpanel og Advisory boards, hvor et udvalgt segment af brugere inviteres til løbende at give perspektiver på udvalgte kollektive forhold for at kvalificere beslutninger og udviklingsprocesser. Samskabelsesprocesser, events og workshops, hvor brugere får mulighed for at udvikle fysiske produkter i fællesskab, eksempelvis i forhold til indretning af sengeafsnit eller udformning af digital kommunikation. Samskabelsesprocesser kan udføres som camps, hvor sundhedsfaglige eksperter, børn og unge, deres familie og nærmeste får lov til at sparre og udvikle enten gruppevis eller i fællesskab.

Fokusgrupper og samtaleværktøjer

Fokusgrupper og samtaleværktøjer, hvor man samler en gruppe af brugere, der kan skabe dynamik og kontrast mellem forskellige perspektiver. Især med børn er det godt at bruge værktøjer som f.eks. en samtaleblomst, hvor børnene skal farvelægge blomstens blade i rød, gul eller grøn alt efter deres oplevelse af en given del af forløbet.

Smilende pige

Hent hele visionsoplægget for Børn og Unge Hospital AUH

Visionsoplæg - Børn Unge Hospital AUH (pdf)

Yderligere information om projektet

Hent kontaktoplysninger på programchef, projektleder og fundraiser her:

Kontakt