Socialsygeplejerskerne arbejder for at skabe større lighed i sundhed for socialt udsatte.

Socialsygeplejerskerne har specialiseret viden om klinisk sygepleje til socialt udsatte, herunder:

 • viden om sammenhæng mellem somatisk sygdom og brugen af rusmidler
 • skadeligt forbrug af alkohol
 • abstinensbehandling
 • substitutionsbehandling

Socialsygeplejerskerne har også en særlig viden om de miljøer, hvor mennesker med komplekse sociale problemer færdes og kender til de regionale og kommunale tilbud, der er til personer med stofmisbrug, hjemløshed, skadeligt forbrug af alkohol og psykisk sygdom.

Det daglige arbejde

Socialsygeplejerskernes opgaver i det daglige veksler mellem at yde omsorg for den enkelte, koordinere forløb på tværs af afdelinger og sektorer og at rådgive og undervise.

Eksempler på daglige opgaver:

 • etablere en god og tillidsfuld relation til socialt udsatte
 • udrede og håndtere abstinensbehandling og substitutionsbehandling bland andet i forhold til smerteproblematikker
 • yde sygeplejefaglig omsorg med henblik på at støtte patientens mulighed for at få mest muligt udbytte af indlæggelsesforløbet
 • fungere som patientens kontaktperson med henblik på at bygge bro mellem patient og øvrige sundhedspersonaler, herunder at forebygge og løse konflikter
 • være rollemodel med en anerkendende og pragmatisk tilgang baseret på respekt, rummelighed og faglig specialistviden
 • give personalet redskaber og faglig viden til at forstå, rumme og håndtere denne patientgruppe
 • vejlede øvrigt sundhedspersonale i abstinensbehandling, rusmidler og substitutionsbehandling i bl.a. smerteproblematikker
 • holde sig ajour med de indsatser og tilbud, der findes til socialt udsatte patienter
 • planlægge og koordinere hensigtsmæssige udskrivningsforløb
 • bygge bro og skabe sammenhængende patientforløb både internt på Aarhus Universitetshospital og på tværs af sektorer
 • skabe og udvikle det daglige samarbejde internt på Aarhus Universitetshospital samt med tværsektorielle samarbejdspartnere

Fokus på at patienten føler sig set, hørt og inddraget

Socialsygepleje tager afsæt i en skadesreducerende og ressourcetænkende tilgang, og mødet mellem den socialt udsatte og socialsygeplejersken er kendetegnet ved en anderkendende og omsorgsorienteret sygepleje.

Socialsygeplejerskerne støtter den enkelte, både under indlæggelse og i ambulante forløb ud fra de sygeplejeetiske retningslinjer.

Mødet med patienten er baseret på anerkendelse, integritet, værdighed og rummelighed overfor patientens livsførelse.

Dette uden stigmatisering og med fokus på at sikre, at patienten føler sig set, hørt og inddraget i behandlingsforløbet som aktiv kompetent person.

Socialsygeplejerskens møde med den socialt udsatte bygger på evidensbaseret viden om socialt udsattes komplekse sundhedsmæssige og sociale problemstillinger, samt indsigt i kompleksiteten i at være afhængig af et rusmiddel.

Dette under hensyntagen til den enkelte patients udfordringer, ressourcer, muligheder for compliance og individuelle sundhedskompetencer samt socialsygeplejerskernes kliniske skøn.

Fakta om socialsygeplejeordningen

 • Ordningen begyndte på AUH som et projekt 1. august 2014
 • To socialsygeplejersker var i løbet af projektet (10 mdr.) involveret i ca. 400 patientforløb
 • Socialt udsatte har i gennemsnit 13,6 diagnoser og havde i 2014 en gennemsnitlig indlæggelsestid på 4,4 dag

Læs mere om socialsygeplejerskeordningen på Aarhus Universitetshospital