Inspektormødet kommer i stand ved at afdelingen selv anmoder om besøg eller ved at Sundhedsstyrelsen anmelder dato for besøg/genbesøg.
Besøget imødeses altid som god mulighed for en status på afdelingens kvalitet i lægelig videreuddannelse, og som hjælp til videre udvikling heraf.

Uddannelsesansvarlig overlæge får tilsendt dato, og vil herefter

 • orientere ledende overlæge og uddannelseskoordinerende overlæge om dato
 • sende invitation til forberedende møde til uddannelseskoordinerende overlæge samt UKYL.
 • udsende selvevaluering til besvarelse til lægerne i afdelingen samt dato for lægemøde til opsamling på endelig selvevaluering, og sikre at data er klar til forberedende møde.

Forberedende møde

Holdes 8 uger før inspektorbesøg på besøgsafdelingen
Mødet holdes i forhold til dagsorden.

Mødet munder ud i:

 • program
 • aftale om opsamling/ forbedringer og forberedelse inden mødet
 • aftale om materiale, der skal sendes til inspektorerne
 • dato og tid (1½ time) for opsamlingsmøde.

Uddannelsesansvarlig overlæge har herefter flg. opgaver:

 • sende programforslag til inspektorerne
 • reservere mødelokale samt forplejning til inspektorbesøg
 • sende invitation og program til inspektormøde iht. program til
 • lægefaglig direktør
 • uddannelseskoordinerende overlæge
 • oversygeplejerske
 • ledende overlæge
 • andre samarbejdspartnere, der skal deltage
 • afdelingens læger inkl. skemalægger
 • sende informationsmateriale som aftalt til inspektorer (senest 6 uger før besøg)
 • reservere og invitere deltagere til opsamlingsmøde: uddannelseskoordinerende overlæge, ledende overlæge, UKYL og uddannelsesansvarlig overlæge.

Inspektørbesøget

Uddannelsesansvarlig overlæge er ansvarlig for god og glat koordinering og afvikling af besøget, og tager imod inspektorerne fra morgenen, og støtter indtil dagen er ovre, i henhold til program.
Uddannelsesansvarlig overlæge og evt. ledende overlæge spiser frokost med inspektorerne, og sikrer, at inspektorerne hele tiden har let ved at få kontakt til UAO og sekretær.
Besøget afvikles i henhold til program og det er sikret at så mange som muligt deltager ved samtalerne.

Opfølgningssamtale

Mødet afholdes 3-4 uger efter besøget.
Deltagerne mødes som aftalt ved forberedelsesmødet. Forinden har uddannelsesansvarlig overlæge modtaget udkast til inspektorrapport og udsendt denne til mødedeltagere.
Mødet gennemføres i henhold til dagsorden.

Mødet munder ud i

 • aftale om indhold til svar på rapportudkast
 • UAO udarbejder udkast, der sendes til høring hos udd.koordinerende overlæge, afdelingsledelse. Herefter indarbejdes høringssvar og svaret sendes senest 2 uger efter til inspektorer og Sundhedsstyrelse, med kopi til høringsparter.
 • udarbejdelse af plan til imødegåelse af foreslåede tiltag, inkl. tidsplan
 • referat af mødet
 • Aftale om evt. nyt møde

Inspektormøde og rapport indgår i hospitalets årsrapport over kvalitet i lægelig videreuddannelse.